English
|
|
|
پنجشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۶   

۱-دکتر پرویز نورپناه

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد تفرش

 از سالهای ۶۸-۶۷و۷۳-۶۹و۸۵-۸۰

 

دکتر جعفر میلی منفرد

 رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیرواحدتفرش

از سال ۶۹-۶۸

 

دکتر سید حمید فتحی

 رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد تفرش

از سال  ۷۸-۷۳

دکتر احمد عبداله یی

 رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد تفرش

از سال ۸۰-۷۸

۵-  دکتر سید سلمان نورآذر

رئیس دانشگاه تفرش

از سال  ۸۹-۸۵

دکتر احمد رضا ربانی

 رئیس دانشگاه تفرش

از سال ۹۲-۸۹

۷- دکتر محمد قاسم سحاب

رئیس دانشگاه تفرش

ازسال ۹۲تا ۹۵

۸-دکتر حمیدرضا صبا

سرپرست دانشگاه تفرش

از ابتدای سال  ۹۶تا کنون