English
|
|
|
يکشنبه ۶ فروردين ۱۳۹۶   

1-دکتر پرویز نورپناه

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد تفرش

 از سالهای 68-67و73-69و85-80

 

-2دکتر جعفر میلی منفرد

 رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیرواحدتفرش

از سال 69-68

 

-3 دکتر سید حمید فتحی

 رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد تفرش

از سال  78-73

-4 دکتر احمد عبداله یی

 رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد تفرش

از سال 80 - 78

 5-  دکتر سید سلمان نورآذر

رئیس دانشگاه تفرش

از سال  89-85

-6 دکتر احمد رضا ربانی

 رئیس دانشگاه تفرش

از سال 92-89

7- دکتر محمد قاسم سحاب

رئیس دانشگاه تفرش

ازسال 92 تاکنون